Privacybeleid

Hoogervorst Horeca | Het Broodthuis (hierna Broodthuis), gevestigd aan Kerkstraat 65, 2201 KL

Noordwijk, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Broodthuis

Langevelderslag 24-26
2204 AH, Noordwijk

The Netherlands
+316 490 209 37
hetbroodthuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Broodthuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetbroodthuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Broodthuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Broodthuis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Broodthuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Broodthuis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broodthuis) tussen zit. Broodthuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeemnaam Waarom wordt dit systeem gebruikt? Onderliggende logica
Google Analytics Inzichten en gegevens van uw bedrijf online Meten = Weten
Google Ads Online adverteren Zorgt voor meer conversie
Bing Ads Online adverteren Zorgt voor meer conversie
Facebook Ads Online adverteren Zorgt voor meer conversie
Facebook Pixel Online adverteren Zorgt voor meer conversie
Facebook The Next Ad Online adverteren Zorgt voor meer conversie
Onlinesucces.nl Inzichten en gegevens van onze bezoekers online Meten = Weten
Teamleader Overzicht van medewerkers, bedrijven en contactpersonen Administratie en boekhouding up to date te houden.
Wordfence Beveiligingsplugin voor onze website Om DDOS en andere hack en spam aanvallen te voorkomen.
Cookie Bot Toestemming vragen om cookies te kunnen plaatsen Wettelijk verplicht
Optimalisatie-systemen Om te kunnen A/B testen en een beter werkende site te kunnen maken. Meten = Weten
WordPress Onze CMS Hier draait hetbroodthuis.nl op
MailChimp E-mailmarketing Voor nieuwsbrieven en belangrijke mails die voor een grote groep geldt.
Google Drive Om het verwerkings register up to date te houden Wettelijk verplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Broodthuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Geslacht Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Geboortedatum Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Geboorteplaats Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Adresgegevens Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Telefoonnummer Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
E-mailadres Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
IP-adres (Wordfence) Tot 24 maanden Beveiliging van onze website (hetbroodthuis.nl)
IP-adres (online marketing) Tot 540 dagen Gepersonaliseerde advertenties
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Tot 10 jaar Administratie en boekhouding
Gegevens over jouw activiteiten op onze website Tot 540 dagen Gepersonaliseerde advertenties en zodat wij een beter converterende website (hetbroodthuis.nl) kunnen maken.
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) Tot 540 dagen Gepersonaliseerde advertenties
Internetbrowser en apparaat type Tot 540 dagen Gepersonaliseerde advertenties
Bankrekeningnummer Tot 10 jaar Administratie en boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden

Broodthuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Broodthuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Broodthuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Broodthuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Broodthuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetbroodthuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Broodthuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Broodthuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hetbroodthuis.nl.

Datalekken

Op het moment dat er sprake is van een datalek, dan stellen we je daarvan op de hoogte. We proberen dit binnen 48 uur te doen, nadat we het datalek hebben ontdekt of zo snel mogelijk nadat wij door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Meldingen daarover krijg je via info@hetbroodthuis.nl. We zullen je daarbij voorzien van alle informatie die je redelijkerwijs nodig hebt om -indien nodig- een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de meldplicht datalekken c.q. Wij zenden de melding van onze sub-verwerker aan je door. Ook van de door ons, of onze sub-verwerker, naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij je op de hoogte. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de eventuele betrokkene(n) is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. Het houden en bijhouden van een register van datalekken is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.